Ενήλικες

09/03/2014 22:39

   Ενήλικες      

   General English A1-C2 and Exam Preparation for all  English Language examinations         

    CAMBRIDGE MICHIGAN ΤΟΕΙC,IELTS,BULATS,TOEFL          

  Παραδοσιακή μέθοδος / Διαδραστική / Ιντερνετική  Blended Learning

  Πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών :                                                                                                                                                                       

 Για πτυχίο ΑΕΙ                                           

 Για μεταπτυχιακά, σπουδές στο εξωτερικό                                                                   

 Για την αγορά εργασίας                                                                                 

  Πτυχία  εναρμονισμένα με  ΚΕΠΑ για τις γλώσσες και ΑΣΕΠ