Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - ΚΕΠΑ

16/01/2013 22:18

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς - ΚΕΠΑ

Καθώς η παγκοσμιοποίηση συνεχίζει να φέρνει την ΕυρωπαϊκήΈνωση αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις, κάθε πολίτης θα χρειασθεί ένα ευρύ φάσμα βασικών ικανοτήτων για να προσαρμοσθεί με ευελιξία σε έναν γοργά μεταβαλλόμενο και στενά αλληλεξαρτώμενο κόσμο.

Οι ικανότητες ορίζονται εδώ ως ένας συνδυασμός γνώσεων,δεξιοτήτων και στάσεων . Οι βασικές ικανότητες είναι εκείνες τις οποίες χρειάζονται όλοι για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη,την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και τηναπασχόληση.

Το Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει οκτώ βασικές ικανότητες:

1) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα.

2) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες.

3) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία.

4) Ψηφιακή ικανότητα.

5) Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn).

6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται μετην ιδιότητα του πολίτη.

7) Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και

8) Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες

καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως C2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

 Βασικός  χρήστης :     Α1 στοιχειώδης γνώση     Α2    βασική γνώση

Ανεξάρτητος χρήστης : Β1        μέτρια γνώση       Β2     καλή γνώση

Ικανός χρήστης :            C1  πολύ καλή γνώση      C2     άριστη γνώση