Σχολικό έτος 2015-2016

26/09/2016 21:18

 

Αγγλικά

Michigan Proficiency Ecpe 75%

 Lower Michigan Ecce  100%

Lower ESB 100%

Europlso 100%

Γερμανικά

B2 100%